FOLLOW US


°C-ute: LALALA Shiawase no Uta (MV)

Ooki na Ai de Motenashite
Edo no Temari Uta II


Watch on Youtube


Per la prima volta in: