FOLLOW US


Kame to YamaP: Single

2/11/2005 Seishun Amigo (青春アミーゴ) (Regular Edition)
Seishun Amigo (青春アミーゴ)  (Regular Edition) Cover 1. Seishun Amigo (青春アミーゴ) / Shuuji to Akira
2. Colorful (カラフル) / Yamashita Tomohisa
3. Kizuna (絆) / Kamenashi Kazuya
4. Seishun Amigo (青春アミーゴ) (Instrumental)
5. Colorful (カラフル) (Instrumental)
6. Kizuna (絆) (Instrumental)

2/11/2005 Seishun Amigo (青春アミーゴ) (Limited Edition)
Seishun Amigo (青春アミーゴ)  (Limited Edition) Cover 1. Seishun Amigo (青春アミーゴ) / Shuuji to Akira
2. Colorful (カラフル) / Yamashita Tomohisa
3. Kizuna (絆) / Kamenashi Kazuya
4. Seishun Amigo (青春アミーゴ) (Instrumental)
5. Colorful (カラフル) (Instrumental)
6. Kizuna (絆) (Instrumental)